ALGEMENE VOORWAARDEN

1. ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Marieke van Gladbach Fotografie.

1.2 Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u bezwaar tegen deze voorwaarden, dan kunt u dat enkel voor aanvang van een reportage melden. Er word dan gekeken naar een passende oplossing

1.3 Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Marieke van Gladbach Fotografie worden aangepast.

2. FOTOREPORTAGES

2.1 U kiest voor Marieke van Gladbach Fotografie omdat de stijl van fotograferen u aanspreekt, Marieke van Gladbach Fotografie is vrij haar kennis en inzicht in haar fotografie toe te passen. Het is daarom ook niet toegestaan om foto's gemaakt door Marieke van Gladbach Fotografie zelf te bewerken.

2.2 Uit iedere fotoreportage zal een selectie van de foto’s worden gemaakt. De fotograaf zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotograaf vastligt in de reportage. De fotoreportage is pas compleet nadat de fotograaf deze selectie heeft gemaakt. Marieke van Gladbach Fotografie is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. Het is niet mogelijk een beroep te doen op foto’s die volgens de fotograaf niet geschikt zijn om te tonen.

2.3 Als uw paard niet getraind is om op een gewenste plaats gedurende enige tijd stil te staan, kan dit sterk van invloed zijn op de kwaliteit van de foto’s. De fotograaf is hiervoor niet verantwoordelijk.

2.4 Zorg dat uw paarden klaar staan als de fotograaf komt. De fotograaf moet aan de slag kunnen met schone paarden. Laat de fotograaf niet onnodig wachten op paarden die nog niet gereed zijn. Indien de fotograaf (naar haar eigen inzicht) te lang moet wachten, dan kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.

2.5 Binnen twee weken ontvangt u de selectie digitale foto’s op een persoonlijke nabestelpagina. Deze foto’s zijn gedurende 30 dagen beschikbaar op deze pagina, daarna alleen nog op aanvraag.

2.6 Vanaf het moment dat u de selectienummers aan Marieke van Gladbach Fotografie doorgeeft gaat Marieke van Gladbach Fotografie de foto’s naar eigen inzicht bewerken. Dit mag daarom ook door niemand aangepast worden, op Marieke van Gladbach fotografie na. U ontvangt de bewerkte foto’s van reguliere reportages binnen 6 weken digitaal via Wetransfer.com. De foto’s die bewerkt zijn worden minimaal 3 maanden door de fotograaf bewaard,

3. BOEKINGEN VAN FOTOREPORTAGES 

3.1 Reiskosten van de fotograaf zijn niet bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen en dienen nog apart te worden voldaan.

3.2 Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Marieke van Gladbach Fotografie heeft het recht tot 2 dagen na de ontvangst van haar aanvaarding van haar aanbod, dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

3.3 Het verschuldigde bedrag voor de fotoreportage en de reiskosten dienen via een factuur binnen 14 dagen te worden voldaan via overboeking of direct na de fotoreportage contant of gepind. Is uw reportage nog niet volledig betaald, dan kan Marieke van Gladbach Fotografie deze helaas niet leveren.

3.4 Het boeken van een fotoreportage is niet vrijblijvend. Zodra er een afspraak gemaakt is voor uw reportage is annuleren niet meer mogelijk. In geval van annulering van een opdracht door de wederpartij, om welke reden dan ook, heeft Marieke van Gladbach Fotografie recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.

3.5 Bij het maken van een reportage is het weer is een onstabiele factor. Bij bewolking en zonneschijn kunnen foto’s gemaakt worden. Echter bij regen of hevige wind niet, vanwege de apparatuur. De fotografe kan in dit geval de reportage verzetten. Als u beslist de fotograaf, ondanks regenvoorspellingen toch te laten komen, betaalt u de kosten die de fotograaf heeft moeten maken als de reportage vanwege slecht weer alsnog niet door heeft kunnen gaan.

3.6 De foto’s die gemaakt zijn tijdens de reportage zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.

4. BETALING & LEVERTIJD

4.1 Door een fotoreportage in te plannen te volgen geeft u te kennen, dat u met deze betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en fotoreportages, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.

4.2 De betaling dient voor aanvang van de reportage te zijn voldaan.

4.3 Alleen wanneer het volledige bedrag door Marieke van Gladbach Fotografie is ontvangen wordt het bewerken van de foto’s gestart en ontvangt u de digitale foto’s binnen 6 weken. Dit geldt ook voor foto’s die zijn na besteld.

5. KLACHTEN, AANSPRAKELIJKHEID & VERANTWOORDELIJKHEID 

5.1 Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 10 werk- dagen na levering van de foto’s schriftelijk aan Marieke van Gladbach Fotografie te worden verteld. Marieke van Gladbach Fotografie heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.

5.2 Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 5.1 binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend.

5.3 U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.

5.4 Deelname aan een fotoreportage is volledig voor uw eigen risico.

6. AUTEURSRECHTEN & PUBLICATIES

6.1 Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Marieke van Gladbach Fotografie. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met mij op.

6.2 Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten van Marieke van Gladbach Fotografie. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Indien u een foto wilt gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen bij de fotograaf.

6.3 Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met Marieke van Gladbach Fotografie (licentie), deze moet u op ieder verzoek van de fotograaf kunnen tonen.

6.4 Ieder toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Als u bijvoorbeeld uw paard of hond verkoopt, heeft de nieuwe eigenaar geen recht op de foto’s. De nieuwe eigenaar zal zelf ook moeten betalen voor afdrukken, digitale bestanden en publicaties.

6.5 Op alle producten van Marieke van Gladbach Fotografie rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Marieke van Gladbach Fotografie. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie.

6.6 Marieke van Gladbach Fotografie mag foto’s van uw paard of hond, ten allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. De fotograaf is niet verplicht dit te melden aan de eigenaar van het paard of de hond, al zullen we indien mogelijk wel proberen om u op de hoogte te brengen van aankomende publicaties.

6.7 Indien u tekst- of beeldmateriaal van Marieke van Gladbach Fotografie wilt gebruiken voor publicaties van welke aard dan ook, neem dan vooraf contact op met Marieke van Gladbach Fotografie. Er zal een passende vergoeding worden besproken.

6.8 Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie, dus ook op social media, dient fotografisch werk duidelijk met het logo getoond worden. Wanneer dit niet mogelijk is dient er bij de foto vermeldt te worden: “Foto: Marieke van Gladbach Fotografie”. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotografe een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatierechten.

6.9 Bij openbaarmaking/publicatie dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de fotografe te doen toekomen.

6.10 Indien fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal u deze na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot het verlies van enig recht van de fotograaf.

6.11 Geen enkel gebruik van het fotografische werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zo lang u enige uitstaande factuur van de fotograaf nog niet voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de fotograaf dan ook.

6.12 Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotografe. Bij inbreuk komt de fotografe een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de door de fotografe gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van 300 euro.

7. PORTRETRECHT

7.1 Marieke van Gladbach Fotografie houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen.

7.2 Marieke van Gladbach Fotografie houdt zich het recht voor de werken te licentieren aan derden ter promotie.

7.3 Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden.

7.4 Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

8. LICENTIES

8.1 Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door de wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

8.2 Indien betreffende de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat dit nimmer meer omvat dan het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de fotograaf, hebben bedoeld.

8.3 Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.

8.4 Indien de fotograaf toestemming heeft gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.